Personuppgifter.


Här beskriver vi hur GodEl samlar in och behandlar dina personuppgifter, vilka rättigheter du har i detta avseende och hur du kan gå tillväga för att ställa frågor eller göra dina rättigheter gällande. Du är givetvis inte skyldig att lämna dina personuppgifter till oss. Om du väljer att inte göra det kan vi dock inte kommunicera- eller ingå avtal med dig. Vi kan inte heller förse dig med information såsom vilket elavtal som passar bäst utifrån dina förutsättningar. Vi vill att du ska känna dig trygg som kund hos oss och att GodEl alltid är schysst mot dig och dina personuppgifter! Personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter är: GodEl AB (registrerat aktiebolag hos Bolagsverket med org. nr. 556672-9926). Vi finns på Landsvägen 50A, 172 63, Sundbyberg. På vår webbplats godel.se kan du läsa mer om GodEl. Här kan du också hitta information om vilka cookies vi använder för att förbättra användarupplevelsen, optimera webbplatsen och anpassa dess innehåll för besökaren (godel.se/cookies). Vi tar alltid största möjliga hänsyn till din integritet och behandlar dina personuppgifter med stor försiktighet och omsorg. Alla våra anställda har grundläggande kunskaper om dataskydd, vi har ett dataskyddsombud och även ett dedikerat team med dataskyddsväktare som särskilt fokuserar på att se till att vi behandlar dina personuppgifter på rätt sätt. GodEls dataskyddsombud heter Marc Sadarangani. Du är alltid välkommen att kontakta vårt dataskyddsombud per mail till: personuppgifter@godel.se vid frågor om personuppgiftsbehandlingen eller om du vill utöva dina rättigheter enligt följande:

 • vill begära rättelse av din information Det är viktigt att de uppgifter vi behandlar om dig är korrekta. Om du byter telefonnummer, e-postadress och annan kontaktinformation eller upptäcker att uppgifter vi har om dig är felaktiga har du rätt att begära att vi rättar dem.
 • vill bli raderad d.v.s. vill att vi tar bort dina personuppgifter från våra system Du har rätt att begära att vi raderar dina personuppgifter om det inte längre är nödvändigt att vi behandlar dem för de syften som de samlades in. Uppgifter som har med vår fakturering till dig att göra kan vi dock inte radera omedelbart eftersom vi har en skyldighet att spara sådana uppgifter enligt exempelvis bokförings- och skattelagstiftningen. Det finns även andra uppgifter som vi kan vara skyldiga att spara under viss tid av konsumenträttsliga skäl eller under penningtvättslagstiftningen. Om du begär att bli raderad kommer vi att ta bort alla uppgifter om dig som vi kan ta bort. De övriga personuppgifter som vi är skyldiga att spara enligt lag kommer vi att blockera så att de endast kan användas för sådana specifika syften.
 • vill begränsa behandlingen av dina personuppgifter Du har i vissa situationer rätt att begära att vi tillfälligt begränsar behandlingen av dina personuppgifter. Detta kan ske exempelvis om du har begärt rättelse av dina personuppgifter och det tar tid för oss att tillmötesgå din begäran. I ett sådant fall kan personuppgifterna begränsas under tiden vi hanterar ärendet.
 • vill få ut dina personuppgifter från oss för att flytta dem till en annan tjänst s.k. dataportabilitet såsom till en annan elhandelsleverantör
 • vill invända mot personuppgiftsbehandlingen Du har rätt att göra invändningar mot sådana aktiviteter vi utför med dina personuppgifter som har stöd i en så kallad intresseavvägning (se nedan vilka behandlingar som kan vara aktuella för dig). Specificera för oss vilka behandlingar du invänder mot i din begäran.
 • vill veta vad vi har registrerat om dig d.v.s. begära ett så kallat registerutdrag Ange tydligt i din begäran vilken information du vill ta del av från oss. Registerutdraget är gratis och ska skickas till dig utan onödigt dröjsmål (inom en månad). Om vi av någon anledning inte kan ge dig den information du efterfrågar har vi en skyldighet att motivera det för dig.
 • vill invända mot ett beslut som fattats av GodEl om detta beslut har fattats på automatisk väg, innebär rättsliga följder för dig eller på liknande sätt i betydande grad påverkar dig. Se nedan i stycket ”Automatiskt beslutfattande” vilka beslut som kan fattas automatiserat av GodEl.
Om du anser att vi behandlar dina personuppgifter i strid med gällande regelverk vill vi såklart att du berättar det för oss. Du har också rätt att lämna in ett klagomål till Datainspektionen (www.datainspektionen.se).

Vilka personuppgifter behandlar vi och hur samla vi in dem?

Personuppgifter som du själv ger till oss

Du kan direkt eller indirekt och på ett antal olika sätt komma att ge oss information om dig själv, såsom:

 • namn, födelsedatum, person- och kundnummer
 • leveransadress för el, fakturaadress, e-postadress, mobilnummer, hemtelefonnummer och andra kontaktuppgifter
 • förbrukningsuppgifter, anläggnings- och områdes-ID, anläggningspostnummer och ort
 • val av elavtal samt välgörenhetsorganisation
 • faktura- och OCR-nummer, kontouppgifter för betalning av faktura
 • Medlemsnummer som du uppger till oss för utnyttjande av rabatter, förmåner eller liknande från GodEls samarbetspartners

Detta kan ske exempelvis när du:

 • fyller i personuppgifter via GodEls webbplats för att du funderar på att bli kund hos oss och vill ha information om pris och avtalsalternativ;
 • ingår avtal med GodEl;
 • kontaktar oss via kundservice eller via annan kommunikationskanal;
 • använder GodEls kundsida Mitt GodEl;
 • prenumererar på vårt nyhetsbrev eller följer oss på sociala mediekanaler;
 • deltar i en tävling arrangerad av GodEl på Facebook eller annan social mediekanal;
 • på annat sätt lämnar personuppgifter till GodEl.
Personuppgifter som GodEl samlar in från andra källor

GodEl kan även komma att samla in och behandla vissa uppgifter om dig utan att du själv gett informationen direkt till oss.

Detta kan vara sådana typer av uppgifter som de som listats ovan under rubriken ”Personuppgifter som du själv ger till oss”, och även följande kategorier av information:

 • Kundinformation: detaljer angående ditt elavtal, förbrukning, val av välgörenhetsorganisation, uppgifter relaterade till din användning av våra kundsidor och kundkommunikation såsom om vi skickat mail till dig som inte kommit fram, leveransnotiser och dylikt.
 • Finansiell information: uppgift om godkänd eller nekad kreditprövning, eventuella krediter, betalningshistorik såsom uppgifter om fakturabelopp, betalsätt, förbrukning, betalningsdatum etc.
 • Enhetsinformation: t.ex. IP-adress, språk-, webbläsar- och tidzonsinställningar, operativsystem och skärmupplösning.

Dessa personuppgifter kan samlas in i följande situationer:

 • när vi hämtar eller verifierar uppgifter om dig från publikt tillgängliga personregister såsom SPAR och kreditupplysningsföretag i syfte att bekräfta din identitet och verifiera dina person- och kontaktuppgifter
 • när vi får uppgifter om dig från Mina Tjänster, Instagram, Facebook eller annan samarbetspartner till GodEl som du själv lämnat till samarbetspartnern och godkänt att de lämnas vidare till GodEls webbplats för att du är intresserad av att bli kund hos oss, vill delta i en tävling som vi genomför eller liknande
 • skapas under tiden du är kund hos GodEl, använder våra kundsidor, kommunicerar med GodEl och besöker vår webbplats
 • via synk mot Kivra som ger besked om du tar emot post digitalt samt om din fakturabetalning sker via Kivra eller ej.

Om vi inte har ditt mobiltelefonnummer t.ex. för att du blivit anvisad som kund till oss från ett elnätsbolag (och vi därmed endast har ditt namn, personnummer och adress) kommer vi att hämta in ditt telefonnummer från ett externt företag som tillhandahåller mobiltelefonnummer från de olika mobiloperatörer som finns i Sverige. Telefonnumret samlas in genom matchning mot ditt personnummer. Syftet med detta är att vi behöver kunna komma i kontakt med dig per telefonsamtal och/eller SMS t.ex. för att informera dig om att du blivit anvisad till oss, administrera ditt val av elavtal och kommunicera med dig inom ramen för ditt kundförhållande med oss.

Ändamål och rättslig grund för att behandla personuppgifter

All information du ger till oss samt sådan information som vi samlar in om dig behandlas i syfte att:

 • bekräfta din identitet och verifiera dina person- och kontaktuppgifter (rättslig grund: ditt avtal med GodEl)
 • för att ta en kreditupplysning på dig och avgöra om du kan bli kund hos GodEl eller inte samt vilka avtals- och betalningsmetoder som är tillgängliga för dig (rättslig grund: ditt avtal med GodEl)
 • leverera el till dig, administrera kundförhållandet inkl. betalning (rättslig grund: ditt avtal med GodEl)
 • kommunicera med dig inom ramen för ditt kundförhållande med oss (rättslig grund: ditt avtal med GodEl när det gäller nödvändig avtalsrelaterad kommunikation, för övrig kommunikation såsom informationsutskick och välkomstsamtal stödjer vi oss på berättigat intresse som laglig grund med motiveringen att GodEl har ett berättigat intresse att kunna komma i kontakt med kunden med relevant information inom ramen för kundens kundförhållande med GodEl)
 • ta fram statistik samt utvärdera, analysera och förbättra GodEls interna processer för internt bruk för att ständigt se till att bli bättre på att leverera el till schyssta priser och säkerställa att du får information presenterat på ett effektivt sätt anpassad för dig och din enhet (rättslig grund: Godels berättigade intressen att säkerställa en fullgod tjänst inom ramen för kundens kundförhållande med GodEl).
 • kunna utvärdera risker, följa upp vilka säkerhetsåtgärder som behöver implementeras över tid och göra vårt bästa för att förhindra bedrägerier (rättslig grund: Godels berättigade intressen att säkerställa en fullgod säkerhet inom ramen för kundens kundförhållande med GodEl samt den rättsliga förpliktelsen att uppfylla säkerhetskraven enligt datasyddslagstiftningen)
 • följa tillämplig lagstiftning, såsom skattelagstiftningen, lag om åtgärder mot penningtvätt och bokföringslagen (rättslig grund: rättsliga förpliktelser).

De uppgifter som vi behandlar om dig enligt ovan är förenliga med de syften för vilka uppgifterna samlas in och är generellt sett nödvändiga för att vi ska kunna ingå i ett avtalsförhållande med dig, för att fullgöra avtalet eller för att vidta åtgärder på din begäran innan ett avtal med GodEl ingås. Den behandling vi utför med dina personuppgifter kan även komma att ske med en intresseavvägning enligt dataskyddsförordningen som laglig grund eftersom behandlingsaktiviteterna med dina personuppgifter får anses nödvändiga för GodEls intresse av att kunna tillhandahålla sina tjänster, sin webbplats och sina kundsidor för dig på ett användarvänligt sätt, leverera el och effektiv kommunikation till dig samt kommunicera med potentiellt blivande kunder som indikerat intresse för GodEl.

Om du inte vill ta emot nyhetsbrev och andra marknadsföringsutskick från oss kan du avregistrera dig via länk i utskicken alternativt informera oss om det per mail till: personuppgifter@godel.se

Automatiskt beslutsfattande

Ett så kallat automatiserat beslutsfattande sker med dina personuppgifter i samband med den kreditprövning som genomförs om dig när du meddelar oss att du vill bli kund hos GodEl. Att en kreditupplysning tas och att detta sker snabbt, effektivt, säkert och utifrån strikt objektiva kriterier med hjälp av automatiskt beslutsfattande är viktigt och nödvändigt för att vi ska kunna ingå ett avtal med dig.

Vilka kan komma att ta del av dina personuppgifter?

Dina personuppgifter är endast tillgängliga för sådana personer hos oss på GodEl som behöver ha tillgång till uppgifterna för de syften och för att utföra de aktiviteter som beskrivs ovan.

Vi kan komma att lämna ut, dela eller överföra dina personuppgifter med följande utvalda kategorier av mottagare:

 • Andra elhandelsleverantörer samt elnätsleverantörer för att administrera ditt byte av elhandelsbolag till GodEl eller från GodEl till ny leverantör inklusive att hantera betalning av fakturor och eventuella tvister.
 • Leverantörer till GodEl:
  • för utförandet av våra åtaganden gentemot dig enligt vårt avtal såsom leverantörer av kundhanterings-, kundservice- och ekonomisystem samt e-post och andra kommunikationsverktyg
  • tillhandahållande och löpande uppdatering av GodEls webbplats
 • Kreditupplysningsföretag och leverantörer av publika register när vi hämtar eller verifierar uppgifter om dig från publikt tillgängliga personregister såsom SPAR och kreditupplysningsföretag för att bedöma din kreditvärdighet inför avtalsingående, samt för att bekräfta din identitet och adress.
 • Myndigheter. Vi är skyldiga att, på begäran, enligt lag och myndighetsbeslut lämna ut information om dig till myndigheter. Detta sker typiskt sett till Skatteverket men skulle även kunna vara till polisen i samband med åtgärder mot penningtvätt och terroristfinansiering.

Dessa externa parter får inte använda personuppgifterna för några andra ändamål än för att tillhandahålla den aktuella tjänsten och måste följa de instruktioner och villkor för personuppgifterna kring säkerhet och liknande som vi uppställer för dem.

Överförs uppgifterna till tredje land (utanför EU/EES)?

Vi strävar alltid efter att behandla dina personuppgifter inom EU/EES. Det förekommer dock att vissa av våra leverantörer har hela eller delar av sin verksamhet i länder utanför Sverige eller EU/EES (s.k. ”tredje land”). I de leverantörsrelationer där detta är aktuellt kommer GodEl se till att nödvändiga avtalsregleringar finns på plats samt att lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder vidtas för att säkerställa en adekvat skyddsnivå för dina personuppgifter som är jämförbar med och i samma nivå som det skydd som erbjuds inom EU/EES.

Hur länge lagrar vi dina uppgifter?

Vi sparar dina personuppgifter endast så länge det är nödvändigt och/eller lagstadgat för att vi ska kunna uppfylla vårt avtal med dig som kund och för våra övriga berättigade intressen i enlighet med denna Integritetsskyddsinformation. Om du aldrig blev kund hos oss utan endast deltog i en tävling eller indikerade ett intresse för oss via någon av våra kommunikationskanaler raderar vi dina personuppgifter inom en månad från den dag då uppgifterna lämnades till oss. Personuppgifter hänförliga till en kund som sagt hejdå till oss upphör vi att behandla för samtliga ändamål utom de som krävs för uppfyllande av GodEls rättsliga förpliktelser (t.ex. personuppgifter i underlag som måste sparas enligt bokföringslagen) från den tidpunkt då kundens avtalsförhållande med GodEl är helt avslutat. Avtalsförhållandet anses avslutat när inga obetalda fakturor eller andra pågående avtalsrelaterade ärenden finns mellan parterna.

Denna Integritetsskyddsinformation uppdaterades senast den 11 november 2020.

Kontakt

Måndag – Torsdag 09.00-17.00
Fredag 09.00-16.00
Dag före helgdag 09.00-12.00