Stiftelsen GoodCause.

Stiftelsen GoodCause stadgar.

§1 Ändamål
Stiftelsen skall lämna bidrag och anslag till organisationer, företag eller personer som genom sin verksamhet främjar ett allmännyttigt eller välgörande intresse i vid bemärkelse, t.ex. inom humanitära områden, inom u-hjälp, på miljöområdet, inom kultur, utbildning, vetenskap och forskning, etc. Styrelsen ansvarar för att vid varje given tidpunkt utarbeta regler som närmare beskriver hur ändamålet skall uppfyllas och hur prioriteringar, urvalsprocess samt effektivt verkställande av beslut ska genomföras.  
§2 Styrelse
Stiftelsens angelägenheter skall handhas av en styrelse, som skall bestå av minst fyra ledamöter. Stiftelsens fyra första ledamöter skall vara: Robert af Jochnick, Stefan Krook, Per Ludvigsson samt Karl-Johan Persson. Styrelseledamot skall avgå det år han/hon fyller 78 år eller då övriga styrelseledamöter så påfordrar. Nya ledamöter väljs av kvarvarande ledamöter. Styrelsen utser inom sig en ordförande.  
§3 Styrelsens sammanträdanden
Kallelse till styrelsens sammanträden skall utfärdas av ordföranden, eller den han/hon utser, och utsändas minst en vecka innan sammanträdet. Styrelsen är beslutsför med minst två deltagande styrelseledamöter. Vid lika mening har ordföranden utslagsröst. Stiftelsens firma tecknas enligt styrelsens bestämmande. Vid styrelsens sammanträden skall föras protokoll, som justeras vid nästföljande sammanträde.  
§4 Verksamhet
Stiftelsen skall genom att mottaga överskott från rörelsedrivande dotterbolag, genom att mottaga donationer eller på annat sätt generera de medel som erfordras för att uppfylla ändamålet enligt §1.  
§5 Räkenskaper och revision
Stiftelsens räkenskapsår skall vara kalenderår. Styrelsen skall upprätta årsredovisning med förvaltningsberättelse för varje räkenskapsår, vilken skall granskas av härtill utsedd revisor. Revisor initialt skall vara Magnus Brändström från Öhrlings Pricewaterhousecoopers. Val av ny revisor görs av styrelsen.  
§6 Ändring av stadgarna
Ändring av föreskrifter i dessa stadgar kan ske genom beslut av styrelsen utan tillstånd av myndighet, dock att stiftelsens ändamål ej må ändras. För ändringsbeslut krävs stöd av en enig styrelse vid två på varandra följande styrelsesammanträdanden.  
§7 Stiftelsens upplösning
En enig styrelse med alla ledamöter närvarande, kan besluta om upplösning av stiftelsen utan tillstånd av myndighet. Styrelsen skall då i rimlig utsträckning verka för att kunderna i stiftelsens rörelsedrivande bolag ges information om detta. Stiftelsens kapital skall vid en upplösning tillfalla de i §1 angivna ändamålen.