Vårt elpris

Vi vill ge alla tillgång till schysst el. Med schysst el menar vi både hur elen produceras och hur vi som bolag tar betalt för den. Därför är vi helt transparenta i vår prissättning. Här hittar du föregående månads elpris, våra prisredovisningsprinciper och vilka komponenter som vårt elpris består av. Dessutom kan du se våra historiska elpriser för både privatpersoner och företag. Se även vår senaste prognos över elpriset.

Vårt senaste elpris.

Se föregående månads elpriser, för både timprisavtal och rörligt elavtal samt alla elområden. Se även elprisprognoser på vår guide om elprisläget.

Prisredovisningsprinciper och komponenter.

Våra prisredovisningsprinciper och de noter som redovisar vilka komponenter vårt elpris består av.

Vårt historiska rörliga elpris.

Se prisutvecklingen på vårt rörliga elpris från 2018 och framåt, för både privatkunder och företagskunder.

Vårt senaste elpris.

Priser i öre/kWh. Elpris för april 2023.

Påslaget och momssatsen är fasta komponenter, medan de övriga varierar över tid. Vill du läsa mer om våra prisredovisningsprinciper och vilka komponenter som ingår i vårt elpris? Klicka här.

Vår fasta avgift är 25 kr/månad inkl. moms och gäller per anläggning. Nätkostnad ingår ej.

Se prishistorik och jämförpriser för privatpersoner och företag nedan.

Not 1 Våra prisredovisningsprinciper

Vi ska redovisa elprisets komponenter på ett tydligt och korrekt sätt. Är du kund hos oss ska du kunna kontrollera att priset du fakturerats stämmer överens med det pris som vi har avtalat om.

Not 2 Spotpris

Det genomsnittliga elpriset, så kallat spotpris, på elbörsen Nord Pool under föregående månad. Det priset är samma för alla elhandelsbolag.

Not 3 Profilkostnad

Den merkostnad som elhandelsbolagets kunder med rörligt avtal haft gentemot det genomsnittliga spotpriset på Nord Pool. Eftersom elen handlas timme för timme, utifrån elhandelsbolagets kunders förbrukning per timme och Nord Pools spotpris per timme, så avviker alltid elhandelsbolagets genomsnittliga inköpspris för månaden från det genomsnittliga spotpriset på Nord Pool. Det genomsnittliga inköpspriset för månaden blir i princip alltid högre på grund av att många kunder har en förbrukningsprofil som innebär att de förbrukar mer el när den är dyr, och mindre när den är billig. Priserna i tabellen nedan redovisas i öre/kWh och avser ett genomsnittligt timpris från föregående månad.
Timme Elområde 1 Elområde 2 Elområde 3 Elområde 4
1 0,42 -0,65 -3,70 -1,46
2 0,28 -1,60 -5,13 -2,30
3 0,78 -1,42 -5,31 -2,22
4 1,44 -0,86 -5,32 -1,75
5 2,11 -0,13 -4,97 -1,10
6 3,79 1,30 -3,90 0,94
7 7,20 3,63 0,09 6,95
8 7,38 5,55 6,91 12,05
9 5,07 4,67 8,17 7,55
10 1,50 2,63 6,00 2,16
11 -1,21 -0,29 4,50 -1,35
12 -3,04 -1,95 3,60 -2,41
13 -4,81 -2,53 2,38 -3,20
14 -5,94 -4,24 0,83 -5,05
15 -6,31 -4,98 0,31 -5,99
16 -4,69 -4,56 -1,19 -6,41
17 -0,60 -2,00 0,67 -4,04
18 2,33 0,71 6,19 2,52
19 1,57 1,47 10,34 8,66
20 2,95 3,07 12,70 14,77
21 4,32 5,36 12,76 16,57
22 4,70 5,76 9,24 12,19
23 2,38 2,94 3,23 5,28
24 0,16 0,40 -1,21 0,48
Medel 0,91 0,51 2,38 2,20

Not 4 Balanskraftskostnad

En kostnad för de obalanser som elhandelsbolaget och dess kunder orsakat elnätet. När elhandelsbolaget varje dag köper el från Nord Pool läggs köpbud för morgondagens alla timmar. Köpbudens storlek baseras på prognoser om hur mycket el som elhandelsbolagets kunder förväntas förbruka varje timme. Eftersom köpbuden trots allt bara är prognoser uppstår alltid en avvikelse från vad kunderna i slutändan faktiskt förbrukat. Det skapar oväntade obalanser i elnätet som Svenska kraftnät behöver hantera genom att beordra vissa elproducenter, eller stora elanvändare, att förändra sin produktion respektive förbrukning så att elnätet hamnar i balans. Kostnaden som elhandelsbolaget betalar för den hanteringen varierar över tid.
April 2023 Elområde 1 Elområde 2 Elområde 3 Elområde 4
Omsättningsavgift obalanser, öre/kWh 0,11 0,08 0,05 0,6
Merkostnad balanskraft, öre/kWh 0,72 1,10 1,05 1,12
Summa 0,83 1,18 1,10 1,18

Not 5 Elcertifikat

Lagstadgad avgift som går till att subventionera utbyggnaden av förnybar elproduktion i Sverige. Avgiften tas ut av alla elhandelsbolag, men eftersom elcertifikaten handlas på en öppen marknad kan priset variera mellan olika elhandelsbolag beroende på när elcertifikaten köptes.
Leverantör Andel Pris SEK/elcertifikat Självkostnadspris öre/kWh
Slite Vind 100% 0,45 0,01

Not 6 Elhandelsavgifter

Avgifter som tas ut av myndigheten Svenska kraftnät som är systemansvarig för det svenska kraftsystemet. Avgifterna ska täcka både administrativa kostnader och generella kostnader för balansering av elsystemet. Mellan 16 november och 15 mars varje år tar Svenska kraftnät även ut en avgift som ska finansiera den svenska effektreserven. I den här kategorin räknar vi även in medlemsavgiften för att handla el på elbörsen Nord Pool. Dessa avgifter förändras helt eller delvis årligen.
Avgift öre/kWh
Grundavgift Svenska kraftnät 1,39
Avgift för effektreserv 0,00
Avgift Nordpool 0,06
Summa 1,45

Not 7 Ursprungsgarantier

Kostnad för garantierna som garanterar ursprunget på den el vi sålt. All elproduktion ska enligt lag ursprungsmärkas så att köparen av elen bland annat ska kunna veta hur den producerats. Elproducenten tilldelas en ursprungsgaranti av staten för varje producerad megawattimme (1000 kWh) som den producerar. Ursprungsgarantin säljs därefter på en öppen marknad där priset avgörs av hur stort utbud och efterfrågan det finns på garantier med just det ursprunget. Priset på ursprungsgarantier varierar därför över tid och mellan kraftslag. Den el GodEl säljer är förnybar. Den är dessutom märkt med Bra Miljöval vilket innebär att det tillkommer en fondavsättningsavgift som går till Naturskyddsföreningens Energifond. Avgiften är som lägst 0,06 öre och som högst 0,6 öre/kWh beroende på vilken el som köpts.
Leverantör Andel Pris SEK/UG Självkostnad Ursprungsmärkning
SKM 53% 75,89 7,59  Nordiskt förnyelsebart
SKM 47% 78,36 7,84 Nordiskt förnyelsebart
Fondavsättning 0,00
Licensavgift 0,00
Summa 100% 7,71

Not 8 Övriga elhandelskostnader

Priserna i tabellen nedan redovisas i öre/kWh.
Elområde 1 Elområde 2 Elområde 3 Elområde 4
Kvarkraft 0,02 0,02 0,02 0,02
Justering sommar/vintertid öre/kwh -0,01 -0,01 -0,01 -0,01
Summa 0,01 0,01 0,01 0,01

Not 9 Påslag

Den marginal vi lägger på elpriset som, tillsammans med vår fasta månadsavgift, ska täcka de kostnader som inte är en del av själva elhandeln. Det handlar om kostnader för personal, IT-system, fakturering, lokal, med mera. Det som kvarstår efter dessa kostnader utgör GodEls vinst och delas ut till våra partnerorganisationer. Priserna i tabellen nedan redovisas i öre/kWh.
Elområde 1 Elområde 2 Elområde 3 Elområde 4
Påslag 2,0 2,0 2,0 2,0

Vårt historiska elpris privat.

GodEl rörligt pris inklusive Bra Miljöval.
Utöver priserna tillkommer vår fasta avgift på 25 kronor per månad och anläggning (inklusive moms).   Jämförpriser för GodEls rörliga avtal inklusive Bra Miljöval. Samma priser som du ser på till exempel Elpriskollen eller vår faktura.
Förbrukning (kWh) Elområde 1 Elområde 2 Elområde 3 Elområde 4
2000 114,24 114,17 119,20 125,53
5000 105,24 105,17 110,20 116,53
20000 100,74 100,68 105,70 112,03
Nätavgifter ingår inte i elpriset.

Vårt historiska elpris företag.

GodEls företagsavtal inklusive Bra Miljöval exklusive moms.
  Jämförpriser för GodEls företagsavtal inklusive Bra Miljöval exklusive moms. Samma priser som du ser på till exempel Elpriskollen eller vår faktura.
Förbrukning (kWh) Elområde 1 Elområde 2 Elområde 3 Elområde 4
2000 105,79 105,74 109,76 114,82
5000 91,75 91,70 95,72 100,78
20000 84,73 84,68 88,70 93,76