Det är officiellt! – vi är en Schysst elhandel.

Hey hey hey nu har det dykt upp en rosa symbol här på skärmen. Vi har certifierat oss med Schysst elhandel. Det är det ultimata beviset på att du kan vara säker på att du kan lita på oss. Det kunde du förstås innan också men nu har vi gått från 100 procent pålitlighet till 110 procent pålitlighet skulle man kanske kunna säga.

Schysst elhandel är en certifiering som ges ut av branschorganisationen Energiföretagen. De har satt upp 18 kundlöften som vi måste uppfylla. Det betyder också att vi gör mer än vad lagen kräver. Vilka är dessa kundlöften? undrar du kanske nu och därför har vi listat dem om du scrollar längst ner i det här blogginlägget. Det rör sig om allt från att vi är tydliga med våra elpriser, ångerrätt och avtalsvillkor mot dig som är kund, till våra interna processer såsom tydliga rutiner och att utbilda personalen.

Syftet med certifikatet är att när du ser det på ett elbolags hemsida så kan du känna dig trygg och veta att du inte låter dig luras av elbranschens ibland väldigt luriga avtal. Till exempel så får inget elbolag som är med på den så kallade ”Svarta listan” ha certifieringen. Svarta listan är listan som Konsumenternas energimarknadsbyrå sammanställer över företag som har genererat flest klagomål.

Redan innan vi fick certifikatet var vi noga med att uppfattas som ärliga och trovärdiga (annars skulle vi inte vara så bra, eller hur? Och inte skulle vi vara Sveriges mest rekommenderade elbolag enligt SIFO). Men för att göra det enklare för dig att veta att du har valt rätt, och för att skilja oss ännu mer från de fula fiskarna i elbranschen, har vi därför valt att certifiera oss med Schysst elhandel. Allt för dig kära kund.

Här är de 18 kundlöftena som vi uppfyller:

1. Dokumenterat ledningssystem: Vi ska ha dokumentation som beskriver rutiner för hur vi efterlever samtliga krav i certifieringskriterierna.
2. Allmänna avtalsvillkor: Vi ska tillämpa de allmänna avtalsvillkor som branschen och Konsumentverket kommit överens om.
3. Särskild hänsyn till utsatta kunder: Vi ska inte ingå avtal med konsumenten om det finns anledning att anta att hen har svårt att förstå innebörden och konsekvenserna av att ingå ett elhandelsavtal.
4. Tydlig avsändare: Det ska tydligt framgå för kunden att det är GodEl som säljer produkten/tjänsten och vilken verksamhet vi bedriver.
5. Avtal endast med nätkund: Vi kan endast sluta avtal med nätkund.
6. Avtalsingående vid telefonförsäljning: Vi ska vid uppsökande telefonförsäljning få en skriftlig accept från kunden på lämnat anbud för att avtalet ska vara giltigt.
7. Enkel och korrekt beskrivning av produkten: Det ska tydligt framgå vilken produkt och/eller tjänst som vi erbjuder kunden. Produkten och/eller tjänstens huvudsakliga egenskaper ska beskrivas på ett enkelt och korrekt sätt innan avtal ingås.
8. Tydlig och rätt prisinformation: Kunden ska kunna förstå vilka komponenter i elpriset som kan förändras under avtalstiden och vilka fasta påslag som tillkommer. I det fall priset inte kan anges i förväg ska det tydligt och klart framgå hur priset beräknas.
9. Fullmaktshantering: I de fall fullmakter används ska kunden få tydlig information om dess innebörd och omfattning.
10. Information innan leveransstart: Kunder som skrivit avtal med oss ska i rimlig tid i förväg informeras om att avtalet träder ikraft. Detsamma gäller om avtal som löper ut.
11. Ångerrätt: Konsumenten ska informeras om sin ångerrätt av oss. Ångerrätten gäller även situationer då annan part ingått avtal med konsumenten för vår räkning.
12. Konsumentens rättigheter och klagomålshantering: Konsumenten har rätt att vända sig till direkt till oss för att få hjälp med klagomål och information om sina rättigheter. Elhandelsföretaget får inte finnas på den lista som Konsumenternas energimarknadsbyrå sammanställer över företag som har genererat flest klagomål.
13. Säljarens kundservice och tillgänglighet: Kunden får inom rimlig tid hjälp vid frågor till oss.
14. Underleverantör: Vi ansvarar för våra underleverantörers/återförsäljares, agerande t.ex. telemarketingföretag och förmedlingsföretag.
15. Utbildning: Vi ska se till att man har kvalificerad personal med kunskap om certifieringskriterierna och elmarknadens funktion, i synnerhet de regelkrav som elhandelsföretagen ska beakta.
16. Kreditvärdighet: Vi ska ha finansiell stabilitet och god kreditvärdighet, och kunna uppvisa en offentlig årsredovisning, inte ha betalningsanmärkningar eller konkursengagemang.
17. Åtskillnad: Det är viktigt för elhandelsföretag som ingår i en koncern där även elnätsföretag ingår att respektera de gränser som finns för överföring av information mellan olika koncernföretag och att inte medvetet eller omedvetet dra fördel av koncernförhållandet på ett sätt som strider mot regelverket.
18. Utse ansvarig på individnivå: Vi har utsett en person som ansvarar för vår certifiering, en s.k. certifieringsansvarig. Den certifieringsansvariga ska bevaka att certifieringskriterierna uppfylls.

Läs mer om Schysst elhandel på Energiföretagens hemsida.

Dela nyhet