Klimatkompensation say what?

2018-08-01
I år hjälper vi till att klimatkompensera Way Out West, men vad innebär det egentligen? Plantera träd i Afrika så att vi kan festa järnet i Slottskogen utan att paja planeten? Really? Här får du svaren på det du undrar över.

Vad är klimatkompensation?

Klimatkompensation är ett sätt att minska klimatpåverkan från utsläpp av växthusgaser som till exempel koldioxid. Att ett företag eller en organisation klimatkompenserar innebär att de investerar i utsläppsreducerande åtgärder utanför den egna verksamheten. Detta görs för att kompensera för utsläpp som inte kunnat undvikas på andra sätt, bland annat genom effektiviseringsåtgärder eller övergång till förnybar energi.

Det finns många olika sätt att klimatkompensera men vanligast är att investera i förnybara energiprojekt, köpa utsläppsrätter som sedan inte används eller att satsa på skogsplanteringsprojekt. Way Out West har valt att klimatkompensera genom Vi-skogen, en organisation som genomför trädplanteringsprojekt i östra Afrika.

Men hur funkar det i real life då?


Träd = klimatkämpar.

Träd är något av det viktigaste vi har på vår planet. De ger oss mat, syre, byggmaterial och skön skugga, men de är också ena hejare på att binda koldioxid. Allteftersom träden växer absorberar och lagrar de koldioxid som då slipper hamna i atmosfären där den bidrar till den globala uppvärmningen. Det är även på grund av detta som avskogning och skövling till fördel för åkermark och annat kan ha en så negativ effekt på klimatet.

Additionalitet.

För att klimatkompensationen ska innebära en verklig klimatnytta bör den uppfylla vissa grundkriterier. Bland annat måste det finnas en additionalitet, det vill säga att projektet inte skulle ha blivit av utan pengarna från företaget eller organisationen. Vi måste även vara säkra på att klimatnyttan är långsiktig och att projektet förutom att göra gott för moder jord även bör föra med sig en positiv social utveckling. Dessa kriterier kontrolleras av en oberoende tredje part som säkerställer att allt går rätt till.

Klimatneutral - vad innebär det?

När vi klimatkompenserar är målet oftast att bli klimatneutral. Det betyder att ett företag kompenserar för precis så mycket utsläpp som de bidrar med genom sin verksamhet. Planeten blir egentligen varken gladare eller ledsnare. Men jämfört med hur våra utsläpp har ökat lavinartat under de senaste 200 åren är neutraliteten ett enormt framsteg.

Och klimatpositiv?

Klimatpositiv innebär att vi binder mer växthusgaser än vi släpper ut. Till skillnad från klimatneutral blir resultatet att det finns en mindre mängd skadliga växthusgaser kvar i atmosfären. Det kan åstadkommas genom att till exempel plantera fler träd än vad som behövs för att bara bli klimatneutral.

Även om alla skulle bli helt klimatneutrala här och nu skulle det inte vara tillräckligt för att bromsa klimatförändringarna och uppnå de internationella klimatmål som tagits fram av FN. Därför är det viktigt att även utforska olika sätt att ta ner mer växthusgaser ur atmosfären.

Hur klimatkompenseras Way Out West?

I år klimatkompenseras Way Out West för första gången. Hela festivalen? kan man då undra. Och ja, nära på. Mat, dryck, el, avfall, material, trycksaker och transporter för att få allt (inte besökarna) på plats i Slottsskogen. Vi har valt att klimatkompensera tillsammans med Vi-skogen som har trädplanteringsprojekt i östra Afrika.

Tre dagars festligheter på Way Out West genererar ca 600 ton koldioxidutsläpp. Den största biten, ca 460 ton koldioxid, kommer från den mat vi stoppar i oss. Tack vare att WOW är helt vegetarisk är utsläppet trots allt mindre än det hade varit om det även hade serverats kött och mjölk.

Men hur kan vi då veta hur stor klimatnytta ett planterat träd för med sig? Träd är levande organismer och därför skiljer sig förmågan att binda koldioxid lite beroende på var träden växer, hur gamla de är, vilken typ av träd de är osv. Genom att använda certifierade organisationer som Vi-skogen ökar kontrollen över dessa siffror och vi kan få till en välgrundad uppskattning. Enligt våra antaganden för Way Out West krävs det i grova drag 100 000 nya träd som får växa under ett års tid. Men vi nöjer oss inte här. Vi vill att Way Out West ska vara klimatpostiv och därför planterar vi 10 000 extra träd.

Vad gör Vi-skogen?

Vi-skogen är en svensk biståndsorganisation som planterar träd i Kenya, Rwanda, Uganda och Tanzania. Fyra länder som är hårt drabbade av avskogningen och som under många år levt med dess förödande effekter för både människor och natur. När man klimatkompenserar genom Vi-skogen ser man till att nya träd planteras, men det slutar inte där.

Vi-skogens projekt jobbar med så kallad Agro Forestry, ett slags jordbruk som blandar trädplanteringar med grödor och djurskötsel. Träden ger marken näring och skugga och skyddar mot uttorkning och erosion. Nere på marken kan då växterna växa och djuren djura i harmoni. Och människorna som sköter planteringen får både mat till sig själva och ett överskott som de kan sälja vidare. Läs mer om Vi-skogen på deras hemsida.

Hmm... är inte klimatkompensation bara ett sätt att köpa sig fri?

Man kan göra mycket för att minska sin klimatpåverkan men det är sällan ett företags utsläpp kan minskas till noll. Klimatkompensation kan inte ensamt rädda världen, men det är en del av en större ambition och går hand i hand med andra klimatåtgärder såsom att dra ner på transporter eller bara använda energi från förnybara källor. Därför är det viktigt att samtidigt se över hela verksamheten och se var man kan bli bättre och klimatsmartare.

De flesta företag som klimatkompenserar har ambitiösa klimatstrategier på plats för att minska den totala påverkan i första hand. Klimatkompenseringen innebär ju dessutom en kostnad som man gärna vill minska. Alltså, ju klimatsmartare man är desto mindre behöver man spendera på att kompensera. Win-win!

Kommunikation är key.

Genom att kommunicera ut och lyfta klimatfrågan kan man inspirera andra att ta efter och förbättra sin egen verksamhet. Förutom att klimatkompensation leder till en minskad klimatpåverkan har det även en social effekt genom att det skapar bättre möjligheter för människor i andra delar av världen. I och med kravet på additionalitet kan man vara säker på att pengarna gör nytta på ett sätt som annars inte hade varit möjligt.

Jag är inget företag. Kan jag klimatkompensera?

Yepp. Även privatpersoner kan klimatkompensera. Med hjälp av WWF:s klimatkalkylator kan du räkna ut ditt koldioxidutsläpp och så kan du kompensera via olika sajter, till exempel Vi-skogen.