Klimatkompensation när den är som bäst.

Vad handlar egentligen klimatkompensation om? Är det ett sätt för företag att köpa sig fria från ansvar? Borde inte företagen fokusera på att minska sina utsläpp istället för att klimatkompensera? Faktum är att klimatkrisen har gått så långt att vi inte längre kan välja – vi kan bara nå Parisavtalets 1,5-gradersmål om vi både minskar utsläppen och samtidigt tar bort koldioxid från atmosfären. GodEl har som första elbolag i världen valt att erbjuda alla sina kunder ett klimatpositivt elavtal. Klimatkompensationen sker genom två Plan Vivo-certifierade projekt som fokuserar på agroforestry.

Varför vi klimatkompenserar.

GodEl är först i världen med klimatpositiva elavtal. Genom att först mäta den totala mängden utsläpp i hela vår värdekedja, minska dem så mycket vi bara kan (vilket vi jobbat hårt med sedan 2013) och slutligen kompensera för resten till 110 procent, minskar mängden koldioxid i atmosfären över tid. Själva klimatkompensationen är alltså det sista steget i vårt klimatarbete. 

 

Vi måste börja betala tillbaka.

Enligt IPCC har vi bara tio år på oss att stabilisera den globala uppvärmningen till 1,5 grader. Men för att lyckas med det räcker det inte att bara minska våra utsläpp, inte ens om vi får ner dem hela vägen till noll. Alltför länge har mänskligheten pumpat ut växthusgaser i atmosfären utan att fundera särskilt mycket över konsekvenserna. Det har gått rätt bra historiskt sett, men nu har effekterna börjat ge sig till känna och vi ser att det har blivit ett hot mot ett stabilt klimat såväl som stabila samhällen och ekonomier. Vi har sedan länge överskridit vår gemensamma budget och nu måste vi börja betala tillbaka. Därför måste alla utsläppsminskningar kombineras med bindning av växthusgaser så att den totala mängden växthusgaser i atmosfären hela tiden minskar.

Hur lyckas vi?

Forskningen visar att användning av naturens egna lösningar som trädplantering och återställande av ekosystem är effektiva och väl fungerande metoder för att minska koldioxidhalten i atmosfären. Särskilt effektivt är det i tropiska områden och områden vid ekvatorn där träd växer betydligt snabbare än till exempel på våra nordliga breddgrader. Vi ser att det är bråttom och vi ser att vi kan göra något, därför har vi valt att ta action. Bevarandet och återställandet av regnskog är ett av de bästa sätten att göra detta, i alla fall just nu. Frågan är alltså inte om vi ska använda naturen som lösning utan hur. Av den anledningen har vi valt att investera i regnskogsprojekt.

Hur vi klimatkompenserar.

I likhet med mycket annat finns det bättre och sämre projekt. För oss räcker det inte att projekten har maximal nytta för klimatet. Lika viktigt är att de har en positiv inverkan för människorna som bor där – både socialt, kulturellt och ekonomiskt. Därför har vi lagt mycket tid på att hitta klimatkompensationsprojekt som lever upp till alla våra krav.

När vi undersökte vilka typer av projekt som går att investera i, var vi noga med att söka efter projekt med hög "additionalitet" vilket innebär att klimatnyttan inte skulle uppkommit utan efterfrågan av utsläppskrediter.  Vi vill skapa mervärden utöver ren klimatnytta, och ställde vi därför följande frågor när vi jämförde olika projekt:

  • Skapas lokal miljönytta?
  • Sker lokal ekonomisk utveckling?
  • Skapas lokal social nytta?
  • Vad finns det för certifiering, kvalitet och hur hög är trovärdigheten?
  • Finns det en koppling till vår kärnverksamhet?
  • Vad är priset per ton CO2e?

Valet föll till slut på Zero Mission och två Plan Vivo-certifierade och tredjepartsgranskade projekt i Indonesien och i Bolivia. Enligt IPCC står förändrad markanvändning och avskogning för en fjärdedel av de globala utsläppen och just jordbruket lyfts fram som den största drivkraften bakom avskogning. De flesta jordbruk i världen ägs och drivs av småbrukare, och det är också de som är mest sårbara för klimatförändringar. Det är bakgrunden till att vi valt projekt som planterar träd tillsammans med småbrukare.

Bra klimatkompensation gör skillnad både för klimat och människor.

Båda projekten som vi stödjer har ett starkt fokus på agroforestry vilket innebär en kombination av hållbart skogs-och jordbruk som skapar mätbar klimatnytta samtidigt som det stärker småbrukarnas möjligheter att försörja sig själva. En tydligare koppling till GodEls verksamhet hade med enkelhet kunnat göras genom att investera i vindkraft eller solpaneler någonstans i världen. Sådana projekt skapar visserligen klimatnytta och driver på omställningen till ett förnybart energisystem, men tyvärr har vi inte hittat ett enda projekt som på riktigt fyller funktionen att stärka lokalbefolkningens förutsättningar. Att projekten leder till tydliga mervärden på plats är alltså en förutsättning för att vi ska vilja klimatkompensera genom det.

Klimatkompensation är fortfarande ett relativt nytt begrepp och marknaden huserar både stora brister och riktiga guldkorn. Men den bästa vägen framåt är inte att dra alla över en kam och döma ut alla kompensationsprojekt. Det synsättet riskerar att motarbeta den klimatnytta som trädplanteringsprojekt faktiskt medför och samtidigt sakta ner det viktiga arbete som måste göras för att nå 1,5-gradersmålet. Bra klimatkompensation är inte en hypotetisk lösning. Det är inte heller en metod som kräver kostsam teknisk utveckling för att bli kommersiellt gångbar. Det är en existerande lösning och en viktig pusselbit för att motverka klimatförändringarna.

Fortsätt granska.

De två Plan Vivo-certifierade projekt vi stödjer är uppbyggda för att skapa långsiktiga lösningar för småbrukare på deras egen mark genom agroforestry. Men givetvis kan det alltid bli bättre. Därför måste vi vara redo att grotta ner oss i varje specifikt projekt och upptäcka dess möjligheter och utmaningar. Det är bara på det sättet vi kan skilja agnarna från vetet och höja nivån för alla kompensationsprojekt, oavsett var i världen de befinner sig. Det är också på grund av detta som vi välkomnar seriösa granskningar av våra kompensationsprojekt så att vi hela tiden kan bli bättre.

Har du fler frågor om vår klimatkompensation? Tveka inte att höra av dig till våra hållbarhetsutvecklare Emmy och Anna på emmy.tollin@godel.se och anna.quarnstrom@godel.se.